Връщане към Курс по уеб програмиране (2014)

Трета курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на третата курсова задача за курса по уеб програмиране (2014).

Срокът за предаване на задачата е 31.5.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително.

Числочитател

Описание

Да се направи (валидна HTML 5) страница, която извежда в HTML документа въведено от потребителя цяло число в интервала [0; 1000] числом и словом .

Изисквания

 • HTML документът трябва да бъде във файл с наименование „numberReader.html„;
 • JavaScript кодът трябва да бъде във файл с наименование „numberReader.js„, който да бъде рефериран в HTML документа;
 • Изпълнението на програмата трябва да протича по следния начин:
  1. Потребителят се подканва да въведе число (с функцията prompt) със съобщение „Въведете число от 0 до 1000“, а подразбиращата се стойност е „0“;
  2. Ако потребителят не е въвел нищо или е отказал въвеждане, изпълнението трябва да приключи;
  3. Въведеният от потребителя низ се превръща в цяло число;
  4. Числото е извън интервала [0; 1000], потребителят трябва да бъде попитан „Въведохте число извън посочения интервал. Искате ли да опитате отново?“ (с функцията confirm);
   1. Ако потребителят се откаже, изпълнението трябва да приключи;
   2. Ако потребителят потвърди, се изпълнява отново т.1, като подразбиращият се низ е въведеният вече низ;
  5. Числото се разбива на десетици и, според стойностите им (switch-case), сглобява изписването на числото с думи;
  6. В HTML документа се извежда съобщение от вида „Вие въведохте числото въведеното-число-числом (въведеното-число-словом).“

Допълнителни условия (за ентусиасти)

 • Разширете програмата, така че да работи с числа в интервала [-10000; 10000].

Допълнителна информация

 • Няма.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2014-kurs-po-ueb-programirane/kursova-zadacha-3/